top of page
Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • The Vitality Bay: de besloten vennootschap The Vitality Bay met BTW nummer BE0802.439.824

 • Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan

 • Producten/Diensten: alle zaken die de Klant kan aankopen bij The Vitality Bay, in het bijzonder sessies in het Energy Enhancement System.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling, en koop-verkoop van Producten/Diensten tussen The Vitality Bay en de Klant.

 • The Vitality Bay stelt deze Algemene Voorwaarden ter beschikking op haar website www.thevitalitybay.com

 • De Klant erkent en aanvaardt deze Algemene Voorwaarden.

 • The Vitality Bay behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op de voormelde website. Elke bestelling die de Klant plaatst na de publicatie door The Vitality Bay van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding door de Klant met de laatst gepubliceerde versie.

 • Indien The Vitality Bay gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.

 

Artikel 3: Aanbod en prijzen

 • Indien een offerte of enig ander aanbod vanwege The Vitality Bay een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vemeld.

 • De offerte of enig ander aanbod vanwege The Vitality Bay bevat zodanige informatie, dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden.

 • Tenzij indien daarvan uitdrukkelijk zou worden afgeweken, zijn de door The Vitality Bay medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen voor de Producten/Diensten steeds in euro (€) en inclusief BTW. De reservering van een Dienst wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling/reservering.

 • The Vitality Bay is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Klant kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.

 • The Vitality Bay heeft het recht de prijs van de Producten/Diensten te verhogen.

 • De Klant kan geen aanspraak maken op een korting bij contante betaling.

 

Artikel 4: Betaling

 • De Klant wordt als enige verantwoordelijke voor de bestelling en de betaling beschouwd. Indien de bestelling is uitgevoerd door een derde, wordt dit geacht in naam en voor rekening van de Klant te zijn gebeurd.

 • De betaling door de Klant aan The Vitality Bay voor de aankoop van een of meerdere Producten/Diensten geschiedt als volgt: bij het plaatsen van een reservering online kan de Klant kiezen voor direct online betalen of betalen ter plaatse. Het totaalbedrag is ten laatste vlak voor aanvang van de afspraak verschuldigd door de Klant. Dit kan ter plaatse met contant geld of op voohand online via meerdere electronische betalingsopties. Indien de Klant niet kan betalen bij aankomst voor de sessie kan hem de toegang ontzegd worden.

 • Facturen kunnen op aanvraag opgemaakt worden en zijn ten laatste betaalbaar 21 kalenderdagen na factuurdatum of op de dag van de activiteit (vroegste datum is van toepassing). Iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 2% per maand meebrengen voor de debiteur, verhoogd met een administratieve kost van EUR 20.

 

Artikel 5: Annulering en wijziging van een reservering

 • Indien er een annulering plaatsvindt (hetzij door de Klant, hetzij door The Vitality Bay) vroeger dan 2 dagen (48u) voor aanvang van de sessie, zal er een terugbetaling van 100% van de betaalde som toegepast worden. De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde provider waarmee de betaling oorspronkelijk gebeurd is, tenzij anders afgesproken met de Klant.

 • Een annulering binnen de 48u voor aanvang van de sessie resulteert in een terugbetaling van slechts 50% van de betaalde som. De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde provider waarmee de betaling oorspronkelijk gebeurd is, tenzij anders afgesproken met de Klant.Indien het verschuldigde bedrag voor de reservering nog niet betaald werd, gelden eveneens de bovenstaande regels: het bedrag moet dus desgevallend alsnog betaald worden.

 • Indien The Vitality Bay, ongeacht de reden, uw reservering annuleert, hebt u recht op 100% terugbetaling van het reeds betaalde bedrag of kunt u gebruik maken van een gratis omboeking. U kunt geen aanspraak maken op een compensatie voor kosten die u oploopt (bijvoorbeeld reiskosten) ten gevolge van de annulering door The Vitality Bay.

 • Indien u uw reservering wenst te wijzigen (uur, datum, aantal personen) kunt u dit gratis doen tot 2 dagen (48u) voor aanvang van de boeking. Elke wijziging is pas definitief zodra u van ons een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen. Wijzigingen zijn altijd op basis van beschikbaarheid en kunnen online gedaan worden.

 • Indien u uw reservering wenst te wijzigen binnen 48u voor aanvang van uw reservering dient u dit telefonisch te doen op het nummer dat u kunt terugvinden op www.thevitalitybay.com
  Een administratieve kost van 20 EUR zal worden aangerekend. Wijzigingen zijn altijd op basis van beschikbaarheid.

 

Artikel 6: Afspraken tijdens uw bezoek

 • The Vitality Bay houdt zich aan een vast tijdschema. Indien u later arriveert dan het afgesproken tijdstip kunt u nog aan de sessie deelnemen maar zal de sessie niet op een later tijdstip eindigen. De duur van uw verblijf zal dus worden ingekort. Er is in dat geval ook geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling, onder welke vorm dan ook.

 • Tijdens uw sessie kunt u gebruikmaken van onze ligstoelen. Indien u wenst is het toegestaan om zelf een yogamat mee te brengen indien u liever op de grond ligt. Dekentjes en kussens zijn aanwezig in onze ruimte, het is toegestaan uw eigen slaapmateriaal mee te brengen.

 • Er is drinkwater aanwezig in de ruimte, het gebruik hiervan is gratis.

 • Het is toegestaan om tijdens de sessie de ruimte te verlaten om naar het toilet te gaan.

 • Het gebruik van mobiele telefoons of ipads is bij ons toegelaten mits deze geen geluiden produceert. Wij raden aan om uw telefoon buiten of in uw tas te laten. Indien u deze toch wenst mee te nemen zullen wij u vragen deze op vliegtuigmodus te zetten.

 • Wij vragen u om in de ruimte niet te praten of te fluisteren. Probeer ten allen tijde zo stil mogelijk te zijn om anderen niet te hinderen en de kans te geven te ontspannen.

 • Het EE-system mag onder geen beding aangeraakt worden. De installatie is zorgvuldig uitgelijnd om een optimale ervaring te kunnen bieden. Bij niet naleven van deze regel behouden wij ons het recht voor u de toegang tot de sessie te ontzeggen.

 • The Vitality Bay is toegankelijk voor het standaard type rolstoelen. Indien u een sessie bij ons boekt en met een rolstoel toekomt vragen wij u om ons hiervan op voorhand in te lichten via info@thevitalitybay.com Graag vernemen wij eventuele afmetingen en extra hulp die u nodig zou hebben zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen. Het is toegestaan om de sessie bij te wonen in uw eigen rolstoel.

 • Parkeren kunt u bij ons langs de oprit of achteraan de woning. Als daar alles vol staat mag u zich op de grasstrook langs de straat parkeren.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • The Vitality Bay geeft geen medisch advies, stelt geen diagnoses en onze sessies mogen niet als medische behandeling gezien worden. Voor medisch advies contacteer uw arts of een andere professionele zorgverlener. Klanten wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Klanten wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van de informatie op onze website.

 • The Vitality Bay kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen (inclusief de Producten), dieren, diensten, enz die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van onze Producten/Diensten, behoudens in geval van fraude of bedrog.

 

Artikel 8: Privacy

 • Persoonsgegevens die The Vitality Bay opvraagt, zullen enkel voor het doeleind gebruikt worden dat duidelijk omschreven wordt in de software of om met je in contact te treden om een zo goed mogelijke service te bieden. Wij geven of verkopen deze info niet door aan derden. Je hebt het recht deze gegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen.

Je gegevens worden enkel digitaal bijgehouden.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • De contractuele relatie tussen The Vitality Bay en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg.

bottom of page